Dit beleid is vastgesteld in de bestuursvergadering van 17 mei 2018.

Privacy-beleid van Stichting Exploitatie
Ontmoetingscentrum De Glazenap

1. Introductie

De Glazenap is de beheerder van de website www.glazenap.nl. In dit overzicht wordt
aangegeven hoe de stichting persoonsgegevens verzamelt en op welke wijze deze
gegevens worden gebruikt. De verantwoordelijke partij voor de verwerking is de
stichting.
De stichting zet zich in voor de bescherming van de privacy van haar deelnemers en
de bezoekers van haar website. Persoonsgegevens van deelnemers en bezoekers
worden uiterst zorgvuldig verwerkt en beveiligd. De stichting houdt zich aan de wet
en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de
Wet bescherming persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

2. Welke gegevens worden verzameld?

Algemene gegevens met betrekking tot bezoeken aan de website van de stichting
worden verzameld zonder dat de bezoekers worden geïdentificeerd. Deze gegevens
omvatten tevens het IP-adres van de bezoeker. Het IP-adres is een nummer dat
automatisch aan de computer wordt toegekend wanneer het internet wordt opgestart.
Het IP-adres wordt niet gekoppeld aan de identificeerbare gegevens van de
bezoeker, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is verkregen.
Persoonsgegevens worden door de stichting verzameld voor de hieronder genoemde
doeleinden. Deze gegevens staan de stichting ter beschikking doordat u uw
gegevens zelf heeft ingevuld op het betreffende formulier van de stichting, dan wel
op andere wijze kenbaar heeft gemaakt. Deze gegevens betreffen veelal uw identiteit
en contactgegevens (zoals e-mailadres en NAW-gegevens).

Public Works

The Public Works Department is responsible for maintaining the city’s infrastructure, including streets, sidewalks, and storm drains. We also provide solid waste and recycling services to our residents. You can find information on street closures, construction projects, and more on our website.

3. Op welke wijze worden de persoonsgegevens gebruikt?

De stichting verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het uitoefenen van de doelstellingen van de vereniging, inclusief maar niet
  beperkt tot
  i. om contact met u te kunnen opnemen;
  ii. om u informatie te sturen;
  iii. het organiseren van diverse activiteiten;
  iv. het bijhouden van aanwezigheidslijsten;
  v. het faciliteren en bevorderen van deelname aan activiteiten.
 • het bijhouden van een deelnemers administratie;
 • het vastleggen en innen van deelnemers bijdragen;
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

4. Aan wie worden de persoonsgegevens verstrekt?

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend verstrekt dan wel gedeeld met de
Stichting Open Bejaardenwerk Venlo (SOB), indien en voor zover dat u daar lid van
bent.
Geen commercieel gebruik
De stichting zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of
anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, zonder uw
voorafgaande toestemming.
Correctheid van de opgegeven persoonsgegevens
Door het meedelen van uw persoonsgegevens garandeert u dat deze juist en
volledig zijn. De stichting kan u bij het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of
onjuiste gegevens tijdelijk of definitief iedere toegang tot het Ontmoetingscentrum of
delen ervan ontzeggen.
Bewaren van persoonsgegevens
De stichting bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de
verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk
geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.

5. Hoe worden de persoonsgegevens beveiligd?

De stichting neemt ten allen tijde passende technische en organisatorische
maatregelen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen
enige vorm van onrechtmatige verwerking.

6. Verwijzingen naar andere websites

De website van de stichting kan verwijzingen naar websites van andere organisaties
bevatten. De stichting is niet verantwoordelijk voor het gebruik van uw
persoonsgegevens door die andere organisaties. De stichting raadt u aan om het
privacy beleid van deze organisaties te raadplegen.

7. Uw privacy rechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking
of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kunt u vragen om
overdracht van uw gegevens. Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik
van uw gegevens.
Indien de verwerking van uw gegevens berust op toestemming, dan kunt u deze te
allen tijde intrekken.
U kunt uw verzoeken en/of vragen over privacy gerelateerde zaken sturen aan het
secretariaat van de vereniging. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord.
U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens
bij de Autoriteit persoonsgegevens.

8. Wijzigingen van het privacy beleid

Het bestuur van de stichting behoudt zich het recht voor om dit privacy beleid te
wijzigen. Check daarom regelmatig dit beleid op onze website om op de hoogte te
blijven van de meest recente versie.

9. Contact

Voor vragen en/of suggesties met betrekking tot dit privacy beleid en/of met
betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u zich richten tot de
secretaris van de stichting.

Neem contact met ons op